Bản tin SMS, MMS trên mobile

Một vài hình ảnh Về SMS và MMS của NBN:

Ban tin SMS, MMS tren mobile
 
Ban tin SMS, MMS tren mobile
 
Nguồn NBN media

Bài viết liên quan